PODMIENKY

Všetci účastnici plaveckých kurzov sa po vyplnení prihlášky a uhradení členského poplatku automaticky stávajú členmi KVŠ Oceán Bratislava. Podmienkou účasti na akýchkoľvek aktivitách klubu je platné členstvo v klube a teda uhradený členský poplatok za príslušné obdobie.
Prihlásenie na plavecké kurzy sa realizuje elektronicky. Po úspešnom odoslaní elektronickej prihlášky vám bude automaticky doručené potvrdenie o odoslaní. Vašu prihlášku spracujeme v priebehu niekoľkých dní a v prípade kladného stanoviska Vám pošleme email o úspešnom zaradení účastníka do kurzu spolu s údajmi na úhradu členského poplatku.
Uchádzač o vybraný plavecký kurz musí spĺňať predpoklady uvedené v charakteristike kurzov. V prípade Vášho nesprávneho výberu (dieťa nespĺňa kritéria pre daný kurz), nezaručujeme preradenie do vhodného kurzu (z kapacitných dôvodov) a uchádzač môže byť z kurzu vyradený.

Po obdržaní potvrdenia o prijatí do plaveckého kurzu je nutné úhradu členského vykonať do 5 pracovných dní na základe doručených detailov na úhradu. V prípade, že Vašu platbu v dohľadnej dobe neevidujeme, kontaktujeme Vás ohľadom tejto skutočnosti ešte pred samotným stormovaním prihlášky.

Prednosť pri prihlásení majú účastníci, ktorí chodili na predošlý (posledný) cyklus kurzov. Tým sa spravidla dáva možnosť prednostného prihlásenia (predĺženia člensta) a maj[ prednos+t pred novými členmi. KVŠ Oceán si vyhradzuje právo presunúť účastníkov kurzu na iný termín v ktorom mal kurz prebiehať v prípade, že sa na kurz neprihlási dostatočný počet uchádzačov. KVŠ Ocean si vyhradzuje právo presunúť účastníka do iného typu kurzu v prípade, že účastníkova plavecká úroveň nezodpovedá požadovanej úrovne plaveckého kurzu na ktorí sa prihlásil.

Odhlásiť sa z kurzu, resp. stormovať členstvo po úhrade členského poplatku je možné z akéhokoľvek dôvodu najneskôr však po 2 týždňoch od prvého plánované tréningu, kedy máte nárok na vrátenie 80 % z členského poplatku. 
Za neúčasť na kurze nevzniká nárok na finančnú náhradu! Uvedené platí bez ohľadu na dôvodnosť absencií. Vašou neúčasťou na jednotlivých hodinách sa náklady klubu neznižujú. Členovia môžu využiť kompenzáciu náhrady hodín po dohode  v prípade ak vopred ohlásili absenciu(viď. nižšie)

Počas daného cyklu máte právo si nahradiť minimálne 2 hodiny v iný deň (hodinu), ako zvyčajne chodíte. V prípade dlhodobej absencie sa náhrady riešia individuálne. Vzhľadom k limitu účastníkov na výcvikoch je počet náhrad limitovaný. Samotnú náhradu je nutné si vopred dohodnúť.
Aby mohla byť poskytnutá možnosť náhrady, je potrebné aby účastník resp. zákonný zástupca vopred o oznámil (najneskôr 24h pred konaním hodiny) prípadnu neúčasť na plaveckej hodine. Oznámeniem sa posiela emailom na  – kurzy@klubocean.sk. Vzhľadom na početnosť oznámení sa zvyčajne na oznámenie neodpovedá. O náhradu, výmenu termínu je potrebné požiadať ihneď prípadne po zotavení z choroby, taktiež prostredníctvom e-mailu kurzy@klubocean.sk. Jedine vďaka tomuto systému vieme zaručiť nahrádzanie hodín v čo najväčšom rozsahu, vzhľadom k limitom plavárne/počtu účastníkov v skupine.

DOPLNOK STANOV v čase pandémie:  V prípade, ak by došlo ku krízovému stavu a zatvoreniu krytej plavárne, ubezpečujeme vás, že o svoje plavecké hodiny neprídete. Tak, ako doteraz, pokračujeme po znovuotvorení bazéna tak, aby sa odplávali všetky plánované hodiny.

Ak má Vaše dieťa akékoľvek zdravotné komplikácie, ktoré by sa mohli prejaviť počas tréningu, doporučujeme konzultáciu s lekárom.
 V prihláške je nutné uviesť a nezamlčať akékoľvek zdravotné komplikácie a riziká pre bezpečnosť všetkých členov ako aj účastníka samotného.

Tréneri sú zodpovední za priebeh plaveckého výcviku v rozsahu hodiny.. Za hygienu po tréningu a prezliekanie detí pred a po tréningu sú zodpovední zákonní zástupcovia. Vstupovať do priestorov šatní nie je povolené skôr ako 15min pred začiatkom tréningu!

Člen resp. zákonný zástupca súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa & 19 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Taktiež i so zverejnením fotografií, alebo videí z plaveckého výcviku na stránkach klubu a sociálnych sieťach pre marketingové účely klubu bez nároku na honorár. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním, pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

Budeme radi za každú spätnú väzbu ohľadom priebehu tréningov, trénerov – kurzy@klubocean.sk

Horeuvedené podmienky/pravidlá klubu sú vypracované na základe platných stanov a záväzné pre všetkých členov vrátane funkcionárov.

KVŠ OCEÁN team

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×