plávanie pre ZŠ A.Dubčeka - info pod prihláškou
prihlaska ZS Dubceka

PRIHLÁŠKA NA PLÁVANIE - ZŠ A.DUBČEKA

Plavecké hodiny sa uskutočňujú počas šk. roka v súlade so školským rozvrhom jednotlivých tried a aktivít školy ZŠ A.Dubčeka. Tréningy neprebiehajú cez prázdniny a prípadne zrušenie jednotlivých termínov je možné na základe požiadavky školy resp. triedneho učiteľa, najneskôr 7 dní pred konaním tréningu, vzhľadom k potrebe odhlásenia nájmu bazéna.

MIESTO: školská plaváreň MAJERNÍKOVÁ

Plavecký kurz je vhodný pre všetky kategórie detí – začiatočníkov aj pokročilých.

Plavecký klub garantuje certifikovaných plaveckých trénerov, metodický postup pri výučbe plávania v súlade s usmernením vyhlášky SR pre organizovanie školského plávania.

POPLATOK za polrok (12h) : 96,- EUR / žiak

Na plavecký výcvik je potrebné mať plaveckú čiapku a plavecké okuliare, uterák, doplnkovo šľapky. Ostatné plavecké/tréningové pomôcky zabezpečuje klub.

Uhradenie členského poplatku sa vykonáva bankovým prevodom na účet klubu.

IBAN: 

SK43 8330 0000 0028 0082 1260 (FIO banka)

Variabilný symbol: 

4623 

poznámka platby:

suma: 

meno a priezvisko žiaka

96 Eur/ žiak/ polrok

Odhlásiť sa z plávania je možné z akéhokoľvek dôvodu najneskôr po 2 uskutočnených plaveckých hodinách od spustenia plávania, kedy máte nárok na vrátenie 70 % z členského poplatku. Po uskutočnených 3 plaveckých hodinách od spustenia plávania nárok na vrátenie členského poplatku zaniká. Odhlásenie je potrebné riešiť písomne cez email skoly@klubocean.sk


Za neúčasť na hodinách plávania  nevzniká nárok na finančnú náhradu. Uvedené platí bez ohľadu na dôvodnosť absencií.

V prípade ak z technických príčin nebolo možné uskutočniť hodinu (odstávka bazéna, školská akcia a pod.), rozsah obdobia sa predlžuje tak, aby sa uskutočnili všetky plánované plavecké hodiny. V zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby registrácie do plaveckého kurzu.

Plaveckí tréneri resp. klub preberá plnú zodpovednosť za priebeh plaveckej hodiny až priamo na bazéne počas stanoveného termínu výučby. Za prezliekanie v šatniach, vestibule v prípade neplnoletých osôb je zodpovedný doprovod.

Komunikácia ohľadom plávania, prípadné otázky budú riešené prostredníctvom školského zástupcu, prípadne priamo cez klubového zástupcu – email: skoly@klubocean.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×